AIJV Routes Menu

AIJV Groep 2

url: https://routes.aijv.nl/routes/twee
search: {"activity":"skeeleren","text":"AIJV2 "} filter: []

AIJV Groep 3

url: https://routes.aijv.nl/routes/drie
search: {"activity":"skeeleren","text":"AIJV3 "} filter: []

AIJV Groep 4

url: https://routes.aijv.nl/routes/vier
search: {"activity":"skeeleren","text":"AIJV4 "} filter: []

AIJV Groep 5

url: https://routes.aijv.nl/routes/vijf
search: {"activity":"skeeleren","text":"AIJV5 "} filter: ["titel","/^aijv5 zaterdag /i","not"]

AIJV Groep 5 Zaterdag

url: https://routes.aijv.nl/routes/zaterdag
search: {"activity":"skeeleren","text":"AIJV5 "} filter: ["titel","/^aijv5 zaterdag /i"]

AIJV Groep 6

url: https://routes.aijv.nl/routes/zes
search: {"activity":"skeeleren","text":"AIJV6 "} filter: []